در هانتانا شما می‌توانید در حالت‌های مختلف با صفحات متفاوت تطابق انجام دهید و شروع به جمع‌آوری دیتا از آن‌ها بکنید. در اینجا همه حالت‌های موجود توضیح داده شده است.

  • مطابقت ساده: این نوع مطابقت بدون در نظر گرفتن query strings و fragments که ممکن است به آدرس صفحه اضافه شود و همچنین با نادیده گرفتن پروتکل ها http و https انجام می‌شود. و همچنین وجود یا عدم وجود "www" تاثیری بر روی آن ندارد.
What components form a URL

مثال:

مطابقت ساده با: http://www.example.com/pages/

در این صورت هیت مپ صفحات زیر را مورد هدف قرار خواهد داد:

دامین (x.com) و path صفحه مطابقت داردhttp://www.example.com/pages/
(query string (?x=1 نادیده گرفته می‌شود http://www.example.com/pages/?x=1
مطابقت ساده به حروف بزرگ و کوچک حساس نیستhttp://www.example.com/PAGES
پروتکل https نادیده گرفته می‌شود https://www.example.com/pages/
بود و نبود www نادیده گرفته می‌شودhttp://example.com/pages

ولی صفحه زیر مورد هدف هیت مپ قرار نخواهد گرفت

بخش /subpage جز path صفحه نیست        http://www.example.com/pages/subpage
  • مطابقت کامل: یک آدرس خاص را هدف قرار می‌دهد و همه اجزای آن آدرس را در نظر می‌گیرد.

مثال:

مطابقت کامل با: http://www.example.com/pages/?x=1

در این صورت صفحه زیر مورد هدف قرار خواهد گرفت:

تمام اجزای URL دقیقاً مطابقت دارند                          http://www.example.com/pages/?x=1    

ولی صفحات زیر در مطابقت نخواهند بود:

query string مطابقت نداردhttp://www.example.com/pages/
query string مطابقت ندارد و path صفحه نباید شامل subpage باشد http://www.example.com/pages/subpage
URL با query string این آدرس مطابقت نداردhttp://www.example.com/pages/?x=1&y=1
URL با fragments در این آدرس مطابقت ندارد http://www.example.com/pages/?x=1#2
پروتکل HTTPS باید به HTTP تبدیل شود تا مطابقت انجام شودhttps://www.example.com/pages/?x=1
  • شروع شود با: همه صفحاتی که با مقدار وارد شده در اینجا شروع می‌شود، مورد هدف هیت مپ قرار می‌گیرند، مانند پروتکل آدرس مورد نظر و www.

مثال:

شروع شود با:  http://www.example.com/pages/

در این صورت صفحات زیر مورد هدف قرار خواهند گرفت

http://www.example.com/pages/
http://www.example.com/pages/subpage
http://www.example.com/pages/?x=1
http://www.example.com/pages/?x=1&y=1
http://www.example.com/pages/?x=1#2

و صفحه زیر مورد هدف قرار نخواهند گرفت

https://www.example.com/home
  • به پایان می‌رسد با: تمامی آدرس‌هایی که با مقدار وارد شده به اتمام می‌رسند، مورد هدف قرار می‌گیرند.

به پایان برسید با: pages/

در این صورت صفحه زیر مورد هدف قرار خواهد گرفت:

http://www.example.com/pages/

و صفحات زیر مطابقت نخواهند داشت:

http://www.example.com/pages/subpage
http://www.example.com/pages/?x=1
http://www.example.com/pages/?x=1&y=1
http://www.example.com/pages/?x=1#2
  • آدرس حاوی: تمامی آدرس‌هایی که حاوی مقدار وارد شده باشند، مورد هدف قرار می‌گیرند. همچنین به یاد داشته باشید مطابقت به حروف بزرگ و کوچک حساس هست بنابراین سعی کنید مقدار وارد شده کاملا صحیح باشد.

آدرس حاوی  ?x=1 باشد

در این صورت صفحات زیر مورد هدف قرار خواهند گرفت:

http://www.example.com/pages/?x=1
http://www.example.com/pages/?x=1&y=1
http://www.example.com/pages/?x=1#2

و صفحات زیر مطابقت نخواهند داشت:

http://www.example.com/pages/subpage
http://www.example.com/pages/
  • عبارات با قاعده و منظم: اگر REGEXی که ایجاد می‌کنید، دقیقا با URLی که کاربران بازدید می‌کنند مطابقت داشته باشد، هیت مپ صفحه را مورد هدف قرار خواهد داد.