• ارائه نسخه اولیه هانتانا با سرویس و ابزارک های بازخورد، نظرسنجی و خبرنامه