• اضافه شدن امکان ایجاد چند بازخورد به صورت همزمان
  • اضافه شدن آماردهی اطلاعات کاربران در بازخورد
  • امکان گزارش گیری فایلی به صورت کامل از بازخورد