• اضافه شدن امکان استفاده از نظرسنجی های آماده
  • امکان گزارش گیری کامل برای خبرنامه
  • همکاری با سرویس ارسال ایمیل پاکت برای محصول خبرنامه