• اضافه شدن دو حالت نمایشی به صورت float button برای ابزارک بازخورد
  • امکان باز شدن نظرسنجی به کمک مستندات هانتانا
  • امکان تغییر تعداد نمایش نظرسنجی ها در صفحات
  • رفع باگ های جرئی