گاهی نیاز هست که بدانید کدام یک از کاربران شما به نظرسنجی لینکی پاسخ داده اند و نسبت به پاسخ آن ها عمل کنید. این امکان به شما کمک میکند تا بتوانید اطلاعات کاربران خود را به هانتانا ارسال کرده و در صورت پاسخ کاربران به راحتی گزارش گیری خود را انجام دهید.

اطلاعاتی که میتوانید ارسال کنید به صورت زیر میباشد:

توضیحاتنوعکوئری
نام کاربر مورد نظرStringhantana_name
ایمیل کاربر مورد نظرStringhantana_email
شماره موبایل کاربر مورد نظر Stringhantana_phone
عکس کاربر مورد نظر به صورت لینک Stringhantana_avatar
توضیحی کوتاه برای کاربر مورد نظر Stringhantana_description

نمونه آدرس یک نظرسنجی به اطلاعات ارسال شده:

https://survey.hantana.org/id?hantana_name=Mohammad&hantana_email=pm@hantana.org&hantana_phone=09123456789&hantana_avatar=https://hantana.org/test.png&hantana_description=Text