• امکان اضافه کردن هم تیمی به وبسایت های مورد نظر و ایجاد دسترسی
  • رفع باگ نمایش لیست و نمایش اطلاعات کاربر در نظرسنجی
  • نمایش تعداد بازخورد های ثبت شده در لیست
  • امکان ارسال اصلاعات به پاکت در پاپ اپ ها
  • امکان کپی کردن یک نظرسنجی یا پاپ اپ
  • اضافه شدن Regex به هیت مپ
  • رفع باگ های گزارش شده پاپ اپ
  • اضافه شدن فرم به پاپ اپ
  •  رفع باگ های جزئی