• امکان ساخت نظرسنجی لینکی
  • امارگیری براساس تاریخ در دو بازه مختلف در نظرسنجی
  • نمایش پاسخ ها به همراه نمودار های مختلف در نظرسنجی