• شناسایی لینک قدرت گرفته به عنوان لینک معرفی و دعوت دوستان
  • بهینه سازی صفحه ویرایش  بازخورد
  • امکان آمارگیری در دو بازه مختلف برای بازخورد