• آماردهی پیشرفته با نمودار های مختلف برای بازخورد
  • اضافه شدن تنظیمات پیشرفته و تکمیلی به خبرنامه
  • سیستم همکاری در فروش برای کسب درامد از هانتانا