• بهبود اسکرین شات و امکان دریافت اسکرین از صفهات دارای احراز هویت در هیت‌مپ
  • اضافه شدن هیت‌مپ حرکت کاربران
  • بهبود رابط کاربری هیت‌مپ
  • اضافه شدن انواع هدف گذاری ها به هیت مپ
  • رفع باگ های جرئی گزارش شده