• اضافه شدن نمودار مقایسه و امکان جستجو در دو بازه مختلف در تابلو
  • جداسازی داده های ساب دامنه های مختلف وبسایت در تابلو
  • اضافه شدن نمودار ساعتی تابلو و نمایش اطلاعات تکمیلی