• نمایش تعداد نظرات هر بازخورد در لیست بازخورد ها
  • نمایش تعداد پاسخ هر نظرسنجی در لیست نظرسنجی ها
  • اضافه شدن قالب های جدید به پاپ‌آپ 
  • رفع باگ های جرئی