• اضافه شدن امکان انتخاب عناصر در ابزارک بازخورد
  • بهبود کارایی اطلاعات عناصر در هیت مپ
  • بهبود و ویرایش محتوای سایت و وبلاگ
  • رفع باگ های جرئی